Category 2008

ไอซ์

ทีม PP01 ชฎาภรณ์ นุ่มปรางค์ ” ถ้าพี่ชอบคนรวย รอหนูถูกหวยก่อนได้มั้ยคะ “ อายุ 16 ปี ชอบเรียนคอมพิวเตอร์ รู้จักกันเพิ่มเติม